instalacja redmine

Posted by Jerzy Seweryn on
wget http://rubyforge.org/frs/download.php/57098/ruby-enterprise_1.8.6-20090520_i386.deb
wget http://rubyforge.org/frs/download.php/56909/redmine-0.8.4.tar.gz
sudo apt-get install apache
sudo apt-get install build-essential apache2-prefork-dev libapr1-dev

sudo dpkg -i ruby-enterprise_1.8.6-20090520_i386.deb

sudo -i
export PATH=/opt/ruby-enterprise/bin:$PATH
passenger-install-apache2-module

Tworzymy plik /etc/apache2/mods-available/passenger.load o treści:

LoadModule passenger_module /opt/ruby-enterprise/lib/ruby/gems/1.8/gems/passenger-2.2.2/ext/apache2/mod_passenger.so
oraz /etc/apache2/mods-available/passenger.conf o treści:

PassengerRoot /opt/ruby-enterprise/lib/ruby/gems/1.8/gems/passenger-2.2.2
PassengerRuby /opt/ruby-enterprise/bin/ruby

a potem aktywujemy stworzone moduły przez
sudo a2enmod passenger

Instalacja redmine

$ cd /apps
$ sudo tar xzvf ~/redmine-0.8.4.tar.gz
$ sudo ln -s redmine-0.8.4 redmine
$ sudo chown -R www-ruby.www-ruby redmine/public redmine/log redmine/config

Tworzymy bazę danych i jej właściciela

$ sudo -u postgres createuser \ --no-superuser --no-createdb --no-createrole --pwprompt \ redmine $ sudo -u postgres createdb \ --encoding utf-8 --owner redmine redmine "Redmine"

Weryfikujemy poprawność składni dat:

$ psql --user redmine redmine redmine=> SHOW DATESTYLE;

i jeśli wyjdzie coś innego niż ISO, MDY, robimy:

redmine=> ALTER DATABASE "redmine" SET datestyle="ISO,MDY";


W katalogu redmine/config edytujemy database.yml, które może wyglądać tak:

production: adapter: postgresql database: redmine host: localhost username: redmine password: hasloPodanePrzyCreateUser encoding: utf8

a także email.yml:

production: delivery_method: :smtp smtp_settings: address: firmowy.serwer.smtp port: 25 domain: nasza.firma.pl # authentication: :login # user_name: user_smtp # password: haslo_smtp

Stworzenie lub upgrade bazy danych

Po prostu

$ cd /apps/redmine $ rake db:migrate RAILS_ENV="production"

Jeżeli jest to nowa instalacja, odpalamy także:

$ rake redmine:load_default_data RAILS_ENV="production"

Wersje Redmine nowsze niż 0.8.* (tj. w tej chwili trunk) wymagają też

$ rake config/initializers/session_store.rb

Standardowo tworzymy /etc/apache2/sites-available/redmine, np.

    NameVirtualHost *:9090

ServerName nasz.serwer:9090
ServerAdmin "[email protected]"
DocumentRoot /apps/redmine/public

ErrorLog /var/log/apache2/redmine-error.log
LogLevel info

po czym aktywujemy wirtualny serwer przez

$ sudo a2ensite redmine      

Musimy też poprawić lub usunąć plik redmine/public/.htaccess! W domyślnej formie odpowiada on uruchamianiu aplikacji przez cgi lub FastCGI, działaniu w Phusion Passengerze znajdujące się tam dyrektywy Rewrite najzwyczajniej szkodzą (błędy 404 przy próbie używania aplikacji). Jeśli nie chcemy usuwać .htaccess, trzeba przynajmniej zakomentować - jak niżej - regułki

#RewriteRule ^$ index [QSA] #RewriteRule ^([^.]+)$ $1.html [QSA]

Ustawienia:
NameVirtualHost 192.168.0.111

ServerName remine.mooo.com
ServerAdmin "[email protected]"
DocumentRoot /home/jurek111/apps/redmine/public

ErrorLog /var/log/apache2/redmine-error.log
LogLevel info


DocumentRoot /home/jurek111/apps/proj
ServerName myproj.mooo.com

Hosty myproj.mooo.com, remine.mooo.com skierowne na ip$ sudo invoke-rc.d apache2 restart