Posty

Steve Jobs' 2005 Stanford Commencement Address

Obraz

Set up JBoss AS 5.1.0 and Seam 2.2.0 in Ubuntu 9.04

This post describes the steps I took to set up JBoss AS 5.1.0 and Seam 2.2.0 in Ubuntu 9.04 on my local machine.  This post assumes Ubuntu 9.04 is already installed.
1. List of Technologies Used

Ubuntu 9.04 Jaunty Jackalope Desktop 32-bit
Sun JDK 6
Eclipse 3.5 Galileo
JBoss Application Server (AS) 5.1.0 GA
Seam Engine 2.2.0 GA
MySQL 5.0
JBoss AS Tools 2.1.0-M2
Seam Tools 3.1.0-M3
Apache Ant 1.7.1

2. Installation Procedures
a. Sun JDK 6
Install Package
1. Open Synaptic Package Manager

2. Install package sun-java6-jdk and its dependencies
Set up Environment
1. Open ~/.profile with a text editor

2. Add environment variable JAVA_HOME to point to your Java directory

e.g. export JAVA_HOME = /usr/lib/jvm/java-6-sun-1.6.0.14

2. Update environment variable PATH to include your Java/bin directory

e.g. export PATH = $JAVA_HOME/bin:$PATH
b. Eclipse 3.5 Galileo
Install Package
1. Open URL http://www.eclipse.org/downloads/

2. Download the appropriate Eclipse IDE package

This post uses Eclipse 3.5 Galileo for Linux 32-bit

3. …

Android Bitmap quality, banding and dithering

http://www.curious-creature.org/2010/12/08/bitmap-quality-banding-and-dithering/

JDBC Driver Manager configuration for Derby and HSQLDB

Sample HSQLDB configuration

Class.forName("org.hsqldb.jdbcDriver");
String url = "jdbc:hsqldb:file:src/main/resources/db/db.hsqldb";
String username = "sa";
String password = "";
connection = DriverManager.getConnection(url, username, password);

Sample DERBY configuration

String url = "jdbc:derby:memory:INMEMORYDB;create=true";
connection = DriverManager.getConnection(url);

Opis zmian

Wersjonowanie jest potrzebne do rozróżnienia poszczególnych etapów prac nad daną rzeczą. Należy przyjąć, że będzie ono opisane liczbami które są zwiększane sekwencyjnie o 1. Opis ten oparty będzie na zestawie trzech liczb rozdzielonych kropkami X.X.X. Konkretny przykład jak to zrobić będzie opisany na wersjonowaniu API. Poszczególne liczby w wersjach zmieniamy według założeń:

Trzecią liczbę w wersji zwiększamy gdy poprawione zostały tylko błędy. Wywołania metod pozostają bez zmian i zwracane parametry pozostają bez zmian.
Drugą liczbę w wersji zwiększamy gdy dodane zostały nowe funkcjonalności i zmiany te utrzymują kompatybilność wstecz. Kod aplikacji które używają API nie wymaga zmian.
Pierwszą liczbę w wersji zwiększamy gdy zmiany które zostały wprowadzone nie utrzymują kompatybilność wstecz.

Odpowiednie zarządzenia wersją umożliwia optymalne realizacje celów na poszczególnych etapach rozwoju, ulepszania i utrzymania.

Temat ten można rozpatrywać w różnych kontekstach:

wersjonowanie projek…

Seven Guidelines For Designing High-Performance Mobile User Experiences

Obraz
A positive first impression is essential to relationships. People look for trust and integrity, and they expect subsequent encounters to reflect and reinforce their first impression. The same principles apply to brands and their products. Design plays an important role in building lasting relationships with end users and, thus, in supporting the brand’s promise.

Users expect mobile services to be relevant and user-friendly and to perform well. The limitations of the medium, however, impose significant challenges to designing products that meet all of those expectations. While often underestimated, performance is a crucial contributor to a trustworthy mobile user experience. Therefore, it should be considered a key driver in the design process.

In this article, we’ll discuss performance in relation to design and present seven guidelines that can help shape design decisions related to performance while accounting for the needs of end users and businesses. These guidelines are based on the…